OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti Burian Automoive Group

se sídlem Brněnská 1258, Kuřim, 66434

identifikační číslo 87041791

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

      1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti Burian Automotive Group, se sídlem Brněnská 1258, Kuřim 66434, identifikačním číslem 87041791 (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvisloti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.burianauto.cz/eshop, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu") www.burianauto.cz .

       1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.burianauto.cz (dále jen "webová stránka") a další souisející právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

      1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

      1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

      1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po  dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

       2.1. Na zakládě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). Kupující múže taktéž provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

       2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdvě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jjeich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávájícím povážovány za správné.

       2.3. Přistup k uživatlskému účtu je zabezpečen užiatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na svědomí, že prodávájící nenese odpovědnost této povinnosti ze strany kupujícího.

       2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

       2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

       2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

        3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejícíh poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zbrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezenena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupni smlouvu ohledně tohoto zboží.

        3.2.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní bchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

        3.3. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávací formulář obsahuje zejména informace o:

- objdnávaném zboží ( objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webovéh rozhraní obchodu )

- způsobu úhrad kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)


 

        3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím tlačitka „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

      3.5. Kupující bere na vědomí, že po odeslání objednávky a jejím následným potvrzením ze strany prodávajícího je objednávka považována za závaznou a její nedodržení či odstoupení je prodávajícímu umožněno nárokovat si stornovací poplatek ve výši 20% z celkové částky objednaného zboží.

      3.6.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množstí zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky)

     3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doričením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

     3.8.Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

     3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na inernetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

       4.1. Cenu za zboží a případané náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

• v hotovosti na adrese provozovny prodávajícího

• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

• bezhotovostně převodem na účt prodávajícího číslo 43-3358790207/0100 vedený u společnosti Komerční banka

      4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaptlatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

      4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

      4.4. V případě bezhotovstní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

      4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

      4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

      4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

     5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanvení §53 odts.8 4 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy  na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio nebo video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich orignální obal, a od kupní smlouvy na dodávku potravin, periodik a časopisů.

     5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čánku 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující práco v souladu s ustanovením §53 odst.7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupeni od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pšty prodávajícího.

     5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do deseti (10) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 300,-Kč (slovy tři sta korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzbiklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

     5.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle článku 5.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání ráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

     5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty přezkoumání zboží dle čl. 5.4. obchodích podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

      5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částěčně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhrady vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl.5.3. obchdoních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

     6.1. Způsob doričení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupjícího, nese kupující riziko, a případné dodatečné náklady spojené spojené s tímto způsobem dopravy.

    6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povien převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši dvě stě (200) korun českých a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

   6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.4. Při převzetí zboží od přepravceje kupující poinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad tot neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležiotsti a na případnou pozdějsí reklamaci ohledně porušení balu zásilky nebude brán zřetel.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

      7.1. PPráva a povinnosti sluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za avdy, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanvením § 612 a násl. občanskéh zákoníku).

      7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou zejména, že je bez vad. Shdou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užité vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi popisovanéprováděné reklamy očekáváné, popřípadě jakost a užité vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množstí, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

     7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (  dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplazně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při pževzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

    7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

    7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

    8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

    8.2. Kupující bere na vědomí, že programové a další součásti webového rozhraní obchadu ( včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

   8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

   8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §53a odst.1 občanského zákoníku.

   8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozopru s jejich určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

    9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č 101/2000Sb.,  ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

    9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

    9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

   9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provdené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

   9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujícíh zboží nebudou osobní údaje prodávájícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

   9.6. Osobní údaje budou zpracovány na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

   9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího nebo v elektronické formě na uvedenouadresu elektronické pošty.

   9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.9.5.) provádí způracování jeho osobních údajů, které je v rozporus ochranou soukromého a osobníh života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem naúčel jejich zpracování, může:

                                    • požádat prodávajícího neb zpracovatele o vysvětlení

                                    •  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel  odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o                                                    blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle                                                    předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel  odstraní neprodleně závadný stav.                                              Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu                                         osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se na Úřad pro ochranu                                             osobních údajů.

   9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

   9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejícíh se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení podávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

 

10. DORUČOVÁNÍ

        10.1. Nebude-li dohodnuto jinak,veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele pštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

        10.2. Zpráva je doručena:

• v případě doručování elektronickou poštou okamžikemjejího příjetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem

• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem

• v případě doručování osobně nebo provozovatelem poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít

• v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzení uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

       11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

       11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

       11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

      11.4. Kupní smlouva včetně obchdoních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

      11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Lukáš Burian, Brněnská 1258, Kuřim 66434, info@burianauto.cz, 00420-777 88 36 27